Neohodnoceno

IVG Bar Plus jednorázová e-cigareta Berry Lemonade Ice 20mg

Kombinace šťavnatých bobulí v perlivé limonádě s chladivým efektem.

Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: 156791123334259
199 Kč 164,46 Kč bez DPH
Kategorie: Jednorázové elektronické cigarety IVG
Položka byla vyprodána…

IVG Bar Plus Berry Lemonade Ice

Úžasná limonáda s kombinací šťavnatých bobulí a jemnou cooladou.

IVG jsou známy pro své skvělé liquidy, které si oblíbili díky jejich ceně a kvalitě vapeři po celém světě. Právě nyní si můžete užívat jejich úžasná aromata v nových a stylových jednorázových e-cigaretách.

Ty kombinují jedinečné a kvalitní příchutě a kvalitní zpracování aby vám poskytli ten nejlepší zážitek z vapingu. Jejich design vás zaujme na první pohled, protože je krásně pastelkový a nádherný. Kvalitní liquid IVG obsahuje 2ml příchutě o síle nikotinu 20mg, takže vystačí i silným kuřákům. Baterie o kapacitě 500mAh pak zajistí až 600 potahů, což je při běžném režimu dostatek potahů na jeden až dva dny vapování.

Obsah balení:
1x IVG Bar Plus

Parametry:
Množství e-liquidu: 2ml
Kapacita baterie: 500mAh
Počet potahů: 600
Síla nikotinu: 20mg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412; Skin Sens. 1, H317
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301 - Toxický při požití
 • H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře
 • P405 - Skladujte uzamčené
 • P501 - Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Výrobce: IVG

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: